Tutaj znajdziesz zawartość archiwalnych numerów

Listopad 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

Aktualności prawne - listopad 2014

Kalendarium na Listopad

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji przedszkolnej

Zasady wykorzystywania danych osobowych dzieci i ich rodziców

Sukces projektów w instytucjach oświatowych

Stosowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej

Dobór odpowiedniego szkolenia dla nauczycieli

Plan finansowy samorządowego przedszkola

Kiedy przedszkole niepubliczne może otrzymać 100% dotacji z samorządu

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Harmonogram prac Zespolu Ewaluacyjnego

Arkusz analizy dokumentów przedszkola

Dyspozycje do wywiadów ze specjalistami z placówek poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego

Dyspozycje do panelu dyskusyjnego z ekspertami zewnętrznymi

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela

Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

Naszym obowiązkiem jest chronić dzieci przed przemocą

Prawo wewnętrzne w pytaniach i odpowiedziach

Ocena pracy nauczyciela

Etyka zawodowa nauczyciela - instrumenty prawne dyrektora przedszkola

Kształtowanie pożądanych cech charakteru u dzieci

Raz jeszcze o prowadzeniu obserwacji, diagnozowaniu przedszkolaka i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

Asertywny monolog wewnętrzny - jak być wsparciem, dla samego siebie

WARSZTAT MENEDŻERA

Co najwięksi menedżerowie oświaty robią inaczej

Jak wykorzystywać własne emocje aby działać bezstresowo

TECHNIKI SZYBKIEJ RELAKSACJI

Czerwiec/Lipiec 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

Aktualności prawne

Kalendarium na czerwiec i lipiec

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Religia w przedszkolu publicznym i niepublicznym – nowelizacja przepisów

Kto zastępuje dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

Archiwizacja dokumentacji projektów POKL

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ochrona danych osobowych a jawność wynagrodzeń pracowników

Wymóg niekaralności wychowawcy i kierownika różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży

Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Nadzór administracyjno-finansowy organu prowadzącego

Obowiązki dyrektora przedszkola niepublicznego z końcem roku szkolnego

Powierzenie obowiązków dyrektora przez wójta

Nagroda jubileuszowa a dostarczenie dokumentów po ustaniu zatrudnienia

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

Kształcimy nie tylko intelekt

Podsumowanie pracy przedszkola w związku z zakończeniem roku szkolnego

Czas na spotkania adaptacyjne w przedszkolu!

Działalność innowacyjna w przedszkolu

Dieta wspomagająca zdolności poznawcze dzieci

WARSZTAT MENEDŻERA

Mistrzowskie wystąpienia publiczne

Jak nauczyciel buduje (lub nie) wizerunek przedszkola

Tutoring – edukacyjne wczoraj, dziś czy jutro?

DODATEK NA WAKACJE

Bezpieczna akcja letnia

Jak odpoczywać, żeby nie zwariować

Makijaż biznesowy

Maj 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

Aktualności prawne

Kalendarium dyrektora przedszkola

Podwyższenie progu stosowania prawa zamówień publicznych

Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do określenia potrzeb rozwojowych przedszkola

Udostępnianie protokołów rady pedagogicznej

Projektowane zmiany w kwalifikacjach nauczycieli języków obcych w przedszkolach

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy – w pytaniach i odpowiedziach

Zakończenie spraw związanych z ruchem kadrowym

Konsekwencje niestosowania zarządzeń dyrektora

Wpłaty na PFRON

Wynajem pomieszczeń przedszkolnych

Karta Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym

Wypowiedzenie stosunku pracy na urlopie dla poratowania zdrowia

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Umowa najmu pomieszczeń przedszkolnych

Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu w awansie zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego

Protokół analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Zawiadomienie o powołaniu komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

W drodze do edukacji daltońskiej w Polsce

Uczymy dzieci samodzielności – wywiad z Ewą Konieczko, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Olsztynie

Zakończenie awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Spotkania informacyjne dla rodziców – jak je efektywnie przygotować

Dlaczego prezentacje Waszych ukochanych przedszkoli są paskudne?

Nowelizacja a tekst jednolity statutu przedszkola

WARSZTAT MENEDŻERA

NLP – czyli skuteczne narzędzie wprowadzania zmian i modelowania doskonałości

Jak zatrudniać dobrych pracowników

Czworo uszu, czworo ust, czyli o komunikacji

Trudna sztuka wypoczynku, czyli o technikach relaksacji

Kwiecień 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

Aktualności prawne

Kalendarium dyrektora przedszkola

Planowanie arkusza organizacji w przedszkolu

Regulamin zwolnień nauczycieli – jak dobrać kryteria

Kontrola placu zabaw, zasad organizacji spacerów i wycieczek

Dyrektor, wicedyrektor radnym

Procedura zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

Poprawianie błędów w dzienniku zajęć przedszkola i księdze ewidencji dzieci

Godziny ponadwymiarowe dyrektora

Przedłużanie umowy na zastępstwo

Wymiar i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w przedszkolu

Kiermasz wielkanocny

Dokumenty wystarczające do rozliczenia dotacji na wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego

Orzecznictwo: Niepobieranie opłat za wynajęcie sali jest naruszeniem dyscypliny finansowej

Pytania i odpowiedzi: Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Procedura zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

Porozumienie o wolontariacie

Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zaświadczenie o pozytywnej ocenie dorobku zawodowego

Materiały z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach publicznych

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

Najlepszą reklamą są nasi wychowankowie – wywiad z Zuzanną Krokowską, dyrektor Akademii Przedszkolaka Plastuś w Skierniewicach

Przygotuj się na pytania wizytatora, czyli jak zaprezentować przedszkole podczas ewaluacji zewnętrznej

Zakończenie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej

Wolontariusz w przedszkolu

Zasady tworzenia pism urzędowych

Idzie wiosna! Zmień dietę na lżejszą

WARSZTAT MENEDŻERA

Zbuduj zespół z wizją

Mediacja w przedszkolu

Sztuka podejmowania gości

Marzec 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

4 Aktualności prawne

5 Kalendarium dyrektora przedszkola

6 Rekrutacja do przedszkoli – procedura i niezbędna dokumentacja

9 Procedura odwoławcza przy rekrutacji

11 Rozpatrywanie skarg i wniosków

13 Ocena pracy dyrektora przedszkola – w pytaniach i odpowiedziach

16 Tajemnica rady pedagogicznej

17 Zatrudnianie w przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć

18 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

20 Przegląd uchwał RIO w kontekście dotowania przedszkoli niepublicznych

22 Naruszenie przepisów przy nadaniu stopnia awansu zawodowego

22 Nowelizacja statutów w zakresie rekrutacji

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

23 Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

26 Protokół rekrutacji kandydatów do Przedszkola na rok szkolny 2014/2015

28 Materiały z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach publicznych – przykłady wypełnionych narzędzi

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

33 Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej

36 Przedszkolna przygoda z funduszami unijnymi – wywiad z Małgorzatą Zarzycką, dyrektorem Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie

40 Comenius w przedszkolu, czyli jak dofinansować projekty edukacyjne

44 Zasady dokumentowania zebrań rady pedagogicznej

47 Źródła finasowania stowarzyszeń działających przy przedszkolu

50 Diety w przedszkolu

WARSZTAT MENEDŻERA

53 Jak wykorzystać marketing internetowy w promocji przedszkola

56 Pierwsze wrażenie – mit czy rzeczywistość?

58 Kto pierwszy, ten lepszy? – czyli savoir-vivre powitań

60 Jak stosować perswazję i bronić się przed manipulacją

W WOLNEJ CHWILI

63 O znaczeniu inteligencji emocjonalnej

Luty 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

Aktualności prawne

Kalendarium dyrektora przedszkola

Przegląd najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Prawne aspekty organizowania zbiórek pieniężnych

Warunki podawania lekarstw dziecku w przedszkolu

Cień w przedszkolu – jego rola i współpraca z nauczycielami

Indywidualne nauczanie dziecka uczęszczającego do przedszkola

Ocena okresowa pracowników samorządowych - o czym warto pamiętać

Ustanie stanu nieczynnego – obowiązki dyrektora

Środki Unii Europejskiej na oświatę w latach 2014-2020

Wydatkowanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych od 1 stycznia 2014 roku

Gminy nie muszą dowozić dzieci spod domu – mogą organizować punkty zbiórki

Rozwiązanie stosunku pracy konieczne do otrzymania decyzji o wcześniejszej emeryturze

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Umowa między nauczycielem a rodzicami dotycząca podawania leków

Warunki współpracy z asystentem dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia

Uchwała w sprawie wyboru członków Komitetu Założycielskiego

Uchwała w sprawie wyboru prezesa zarządu

Przykład wykorzystania metody projektów: „Piłka”

Arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej

Przykład projektu ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

Zbadajmy to inaczej. Alternatywne metody ewaluacji wewnętrznej

Stowarzyszenie jako forma wsparcia przedszkola

Dobro dzieci jest naszym celem nadrzędnym – wywiad z Joanną Wojtunik, dyrektorem Przedszkola nr 4 „Zielony Groszek” w Warszawie

Metoda projektów w przedszkolu, czyli mali badacze na start!

Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci

WARSZTAT MENEDŻERA

Dyrektor coachem – rola pytań w zarządzaniu i motywowaniu

Jak z pracowników stworzyć zespół

Komunikacja z klasą

Poznajmy bliżej klientów przedszkola, czyli jak rozmawiać z rodzicami

Inteligencje wielorakie w Twoim przedszkolu - recenzja książki

 

Styczeń 2014
Zobacz więcej

PRAWO W PRZEDSZKOLU

4 Aktualności prawne

5 Kalendarium dyrektora przedszkola

7 Rejestracja zbiorów danych osobowych – krok po kroku

10 Jak prawidłowo zorganizować zajęcia za złotówkę – praktyczne rozwiązania

13 Prawo do trzynastek za 2013 rok na nowych zasadach

16 Opiekun dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

18 Gospodarka materiałowo-magazynowa w przedszkolu

20 Ocena pracy dyrektora przedszkola niepublicznego

23 Powództwo o ustalenie stosunku pracy możliwe także po zakończeniu umowy terminowej

23 Nauczanie indywidualne w przedszkolu

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

24 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014

26 Sprawozdanie z doskonalenia nauczycieli

27 Arkusz realizacji wniosków z diagnozy wstępnej w grupie

28 Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu w grupie trzylatków

29 Sprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

DOBRE PRAKTYKI DYREKTORA

30 Podsumowanie pracy przedszkola po pierwszym półroczu

34 Przedszkole promujące zdrowie – z doświadczeń dyrektora – wywiad z Dorotą Tobiasz, dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi

38 Tworzenie przedszkola promującego zdrowie: od czego zacząć?

42 Przedszkole bezpiecznym miejscem zabawy, nauki i pracy

46 Naturalna dieta w przedszkolu

50 Zabawy Fundamentalne dla przedszkoli

WARSZTAT MENEDŻERA

52 Informacja zwrotna – sposobem na skuteczną motywację

56 Przekazywanie rodzicom informacji – jak budować dobre standardy

60 Dress code a indywidualny styl – jak wyglądać elegancko i nie tracić swojego stylu

64 Sposób na trudne dziecko – recenzja książki