Planowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

Praktyczne wskazówki, dzięki którym przy aktualizowaniu koncepcji pracy przedszkola i opracowywaniu uzupełniających ją dokumentów nie zapomnisz o żadnej istotnej kwestii.

Data publikacji: 11 sierpnia 2014
1

Praktyczne wskazówki, dzięki którym przy aktualizowaniu koncepcji pracy przedszkola i opracowywaniu uzupełniających ją dokumentów nie zapomnisz o żadnej istotnej kwestii.

Koncepcja nie powinna być zbyt szczegółowa

Prawo nie narzuca formy, jaką ma przyjąć koncepcja pracy przedszkola. By mogła być żywa – powinna być jak najbardziej ogólna, elastyczna, umożliwiająca niezbędne modyfikacje. Zatem powstrzymajmy się od ujmowania w naszej koncepcji zbyt szczegółowych zadań, opisów działań czy też określania perspektywy czasowej lub wskazywania osób odpowiedzialnych.

Na początek przeanalizujmy wspólnie bieżącą sytuację, nazywając nasze mocne i słabe strony, by wiedzieć, co wzmacniać, kontynuować, a nad czym pracować, jakie problemy rozwiązywać. Dobrze jest wyznaczyć kryteria sukcesu i przemyśleć, do czego dążymy – w odniesieniu do dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników oraz szkoły, w której rozpoczną naukę nasi absolwenci. Następnie wskażmy priorytety i określmy spodziewane efekty w odniesieniu do członków społeczności przedszkolnej. Będzie to stanowiło punkt wyjścia do dalszego planowania i doskonalenia pracy przedszkola.

Opracuj plan strategiczny

Rozpocznijmy od opracowania planu strategicznego , będącego planem wieloletnim (dotyczącym zmian o charakterze stałym), w którym skonkretyzujemy wartości uznawane przez społeczność przedszkolną i sformułujemy naszą misję, wizję i cele.

 • Wizja to obraz przedszkola w przyszłości, do którego realizacji będziemy dążyć.
 • Misja to przewodnia idea (do czego jesteśmy powołani? po co istniejemy?), definiująca podstawowe dążenia przedszkola, wyznaczająca kierunek jego rozwoju, określająca potrzeby odbiorców, jakie przedszkole zaspokaja, stawiająca konkretne wyzwania pracownikom przedszkola.
 • Cele przedszkola wskazują kierunek działań społeczności przedszkolnej, stanowią fundament efektywnego mechanizmu oceny i kontroli. Są to: efekty edukacji przedszkolnej, rozwój potencjału ludzkiego, organizacyjno-zarządczego, materialnego, zaspokojenie potrzeb dzieci, rodziców, środowiska.

Na strategię rozwoju spójrzmy z czterech perspektyw:

 • finansowej – dla której istotne jest zdobywanie środków i gospodarowanie nimi w sposób umożliwiający rozwój własnego potencjału, doskonalenie procesów wewnętrznych i skuteczne zaspokajanie oczekiwań naszych odbiorców, którymi są dzieci i ich rodzice oraz szkoła;
 • zasobów – co oznacza rozwijanie potencjału ludzkiego, organizacyjno-zarządczego i materialnego, w celu zapewnienia efektywności procesów wewnętrznych;
 • procesów – gdy zadajemy pytanie o to, jakie procesy wewnętrzne powinniśmy realizować i jaka musi być ich jakość, abyśmy spełniali oczekiwania odbiorców;
 • odbiorców – to perspektywa determinowana jest analizowaniem tego, jaka musi być nasza oferta, abyśmy zaspokoili potrzeby odbiorców.

Po określeniu celu strategicznego wyznaczamy cele pośrednie i określamy działania w konkretnych ramach czasowych. Sukces opracowanej strategii rozwoju przedszkola zostanie zweryfikowany przez skuteczność w zaspokajaniu potrzeb naszych odbiorców. W praktyce skuteczność ta będzie stanowić o realizacji zadeklarowanej misji i celu strategicznego.

Uszczegóławiaj działania w planach rocznych

Działania wynikające z koncepcji i z planu strategicznego uszczegóławiane są podczas opracowywania planów o krótszym, np. rocznym, okresie realizacji. Są to m.in.:

 • roczny plan pracy przedszkola;
 • plan nadzoru pedagogicznego;
 • plan doskonalenia zawodowego;
 • plan organizacji pracy przedszkola (arkusz organizacyjny);
 • plan finansowy;
 • plan kontroli wewnętrznej;
 • plan remontów.

Roczny plan pracy konkretyzuje koncepcję

Roczny plan pracy to swoiste vademecum nauczycieli (co? jak? kto? kiedy?), wskazujące czekające na nich zadania, określające zakres ich odpowiedzialności, przypominające o terminach realizacji zadań.

Roczny plan pracy określa etapy w realizacji koncepcji pracy przedszkola i konkretyzuje plan strategiczny. Zawiera przyjęte w koncepcji priorytety, które są rozpisane na zadania i szczegółowe działania, ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację.

W planie rocznym jest miejsce na aktualizację koncepcji, dopisywanie nowych priorytetów czy też bieżące poprawki, wynikające z:

 • aktualnych zmian w założeniach i kierunkach polityki oświatowej państwa;
 • analizy przepisów prawa;
 • potrzeb i inicjatyw wewnętrznych (np. innowacyjnych) lub środowiskowych;
 • wyników kontroli i badań pracy przedszkola, w tym wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora i innych uprawnionych osób.

 

Dyrektor przedszkola jest inicjatorem i głównym projektantem rocznego planu pracy przedszkola, natomiast zatwierdzanie planu, w drodze uchwały, leży w kompetencjach rady pedagogicznej (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Konstrukcja rocznego planu pracy zależy od dyrektora przedszkola. Z pewnością jednak plan powinien zawierać następujące elementy:

 • wskazanie podstaw prawnych;
 • przedstawienie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego w poprzednim roku szkolnym;
 • priorytety na dany rok szkolny, wynikające z koncepcji pracy przedszkola i planu strategicznego, zadania i sposoby realizacji priorytetów;
 • zadania do realizacji (obejmujące powyższe wnioski z nadzoru, priorytety z koncepcji, obowiązkowe lub zalecane zadania, wynikające z analizy przepisów prawa) w głównych obszarach funkcjonowania przedszkola:
  • wychowanie, dydaktyka, opieka,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • współpraca ze środowiskiem, w tym tradycje przedszkolne, kalendarium,
  • organizacja i zarządzanie przedszkolem;
 • przydział czynności i zadań dodatkowych (na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna opiniuje propozycje przydziału nauczycielom prac i zajęć dodatkowych).

Nie zapomnij o bieżącym planowaniu

Do najkrótszych jednostek czasowych, np. miesiąca, tygodnia, tworzy się plany krótkoterminowe, np. miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, planowanie tygodniowe, planowanie dzienne.

Benigna Pietrusewicz
dyrektor przedszkola

Podstawa prawna
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie edukacji (tekst jedn.: Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977); Rozporządzenie z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).