Kalendarium

Kalendarium dyrektora przedszkola - Wrzesień 2014 r.
DataZadaniePodstawa prawnaDokumenty związane z zadaniem
1 wrześniaPoczątek stażu dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)Pismo informujące nauczyciela stażystę o rozpoczęciu stażu; pismo przydzielające funkcję opiekuna stażu; procedura awansu zawodowego; zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentowania zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
Początek wrześniaOddanie do organu prowadzącego ewentualnego aneksu do organizacji pracy przedszkolaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624)• Arkusz organizacji przedszkola • Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania aneksu do organizacji pracy przedszkola Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych.
Początek wrześniaWydanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz legitymacji dla dzieci niepełnosprawnychRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)• Druk MEN-I/53/2 • Druk MEN-I/52/2 Dotyczy przedszkoli niepublicznych.
Początek września Organizacja zebrania z rodzicamiUstawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami prawa zewnętrznego i wewnętrznego dotyczącego funkcjonowania przedszkola; wybór przedstawicieli do rady rodziców; omówienie spraw organizacyjnych. Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych.
Do 15 wrześniaPosiedzenie rady pedagogicznej – zapoznania z planem nadzoru pedagogicznego dyrektoraRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 Uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok 2014/2015, zaopiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nagród prezydenta lub burmistrza. programu wychowawczego. Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych.
15 wrześniaTermin przekazania danych starego SIO według stanu na 10 września Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 ze zm.); Ustawa z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz.463 ze zm.)Dane uwzględniane w starym SIO. Dotyczy przedszkoli niepublicznych
15 wrześniaTermin składania wniosków o rozpoczęcie stażu przez nauczycieli kontraktowych i mianowanychUstawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego; pismo informujące o przydzieleniu opiekuna stażu nauczycielowi kontraktowemu; pismo dla opiekuna stażu powierzające funkcję.
20 wrześniaTermin złożenia przez nauczyciela stażystę planu rozwoju zawodowegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Dotyczy przedszkoli niepublicznych.
Do 30 wrześniaZebranie rady rodzicówUstawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)Uchwały w sprawie: zatwierdzenia regulaminu działalności; zatwierdzenia programu wychowawczego przedszkola; zaopiniowania planu finansowego dyrektora na rok 2015. Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych.
30 wrześniaInformacja o spełnieniu obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-letnieUstawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)• Pismo dyrektora przedszkola do dyrektorów szkół rejonowych. Dotyczy przedszkoli niepublicznych.
30 wrześniaInformacja o liczbie dzieci podlegających dotacji w przedszkolu niepublicznymUstawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Informację przekazuje osoba prowadząca przedszkole niepubliczne.
30 wrześniaPrzygotowanie planu budżetu na rok 2014Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.885); Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)• Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2014 • Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania planu finansowego dyrektora na 2014 r. Nie dotyczy przedszkoli niepublicznych
30 września Zatwierdzenie planu rozwoju nauczycieli rozpoczynających stażRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)Zatwierdzenie planu lub pismo w sprawie zakresu niezbędnych zmian. Dotyczy przedszkoli niepublicznych.